2015-05-06

PSYCHOTERAPIA I TERAPIA ZAJĘCIOWA

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA prowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy oparta jest na;

 • teorii behawioralnej,
 • poznawczej,
 • realistycznej.


Istota terapii behawioralnej polega na złożeniu, że zachowanie człowieka zostanie powtórzone, jeśli je wzmocnimy /nagrodzimy/. Terapia ta jest szczególnie skuteczna w przypadku osób upośledzonych umysłowo. Daje ona propozycje jak można zmieniać zachowania bierne /niepożądane/ na aktywne /pożądane/.

Terapia poznawcza zakłada, że człowiek jest w stanie zmienić własne zachowanie poprzez jego analizę. Jest ona szczególnie przydatna w pracy z osobami chorymi psychicznie. Jedną ze strategii tej terapii jest uczenie się umiejętności radzenia sobie z symptomami choroby. Ważnym elementem terapii poznawczej jest uczenie uczestników rozpoznawania nawrotów choroby.

Celem terapii realistycznej jest kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie i za własne życie. Terapię realistyczną można wykorzystywać w pracy z osobami sprawnymi umysłowo i w okresie remisji / cofnięcia / choroby.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w terapii psychologicznej biorą udział wszyscy uczestnicy. Dobór rodzaju terapii zależy od:

 • aktualnego stanu psychicznego uczestników,
 • i od ich poziomu rozwoju umysłowego.

Terapia psychologiczna jest prowadzona przez psychologa i lekarza  psychiatrę.

TERAPIA ZAJĘCIOWA jest ważną formą rehabilitacji uczestników naszego Domu. Proponowane zajęcia dostosowane są do:

 • wieku uczestników,
 • ich zainteresowań,
 • wcześniejszej aktywności,
 • uzdolnień i możliwości,
 • realizacja według szczegółowego harmonogramu zajęć  uczestników.

Proponowane zajęcia oparte są na aktywności plastycznej, pracy w drewnie, robótkach ręcznych, realizujemy również zadania związane z produkowaniem w zakresie zadań terapeutycznych konkretnych przedmiotów takich jak; opakowania do wykorzystania przy realizacji treningów kulinarnych- wypiek ciasteczek.

Stosujemy również inne formy plastyczne takie jak: technika przestrzenna – rzeźba z drutu, masy papierowej, plasteliny, gliny, modeliny, taśmy klejącej, odlewy gipsowe itp. Prace w drewnie to drobne przedmioty, jak półeczki, kwietniki wiszące, ramki do obrazków. Robótki ręczne to próby szydełkowania, robienie na drutach, wyszywanie na płótnie, szycie na maszynie oraz inne prace ręczne mające na celu uświadomienie produktywności uczestników ŚDS. Lubianą przez uczestników formą są zajęcia muzyczne – słuchanie odpowiednio dobranych utworów muzycznych, nauka śpiewania w grupach, ćwiczenia prostych układów tanecznych, przygotowanie składanki słowno – muzycznej / recytacja wierszy /.

Dom organizuje też spotkania poetyckie w celu prezentowania własnych wierszy pisanych przez uczestników, są to tzw. wieczorki poetyckie.

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

DĄŻENIE DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI POPRZEZ ICH UCZESTNICTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM

W leczeniu osób chorych psychicznie ważną rolę – poza kontaktami z profesjonalistami i innymi osobami, które też chorują – mają relacje ze znajomymi, przyjaciółmi, sąsiadami.

W integracji osób z zaburzeniami psychicznymi chodzi o to, aby osoby te brały udział w aktywnościach niezwiązanych bezpośrednio z dolegliwościami zdrowotnymi.

Wychodząc z powyższych założeń, Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje:

 • turnusy rehabilitacyjne wspólnie z członkami chóru Uniwersytetu III Wieku,
 • wyjazdy na koncerty,
 • wyjścia do teatru, kina, muzeów,
 • pikniki ogrodowe – na które zapraszane są rodziny, ale także znajomi, przyjaciele, sąsiedzi uczestników ŚDS połączone z zabawami tanecznymi.

Szczególnie ulubioną formą integracji społecznej naszych uczestników są zabawy taneczne. Udział w zabawie stwarza możliwości przeżywania odprężenia, zadowolenia, radość, uwalnia z napięć emocjonalnych, zachęca do kontaktów towarzyskich, aktywności ruchowej i w innych dziedzinach życia społecznego.

Wszystkie podejmowane działania Środowiskowego Domu Samopomocy mają na celu uruchomienie całego procesu zmian z życiu uczestników, poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego, poprawę funkcjonowania w codziennym życiu, jak również nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą. U wielu uczestników ŚDS widoczna jest poprawa jakości życia.

Informacje uzupełniające, dotyczące zarządzania jednostką:

Samodzielna realizacja zadań statutowych oraz  pozostałych zadań administracyjnych i biurowych realizowana pod  nadzorem Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego UM w Opolu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się