2015-05-06

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH, W TYM ZGODNOŚĆ REALIZOWANYCH ZADAŃ ZE STATUTEM I ICH KOMPLETNOŚĆ

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania określone statutem jako zadania zlecone gminie przez administracje rządową zgodnie z art. 9. ust. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego / Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami / w ramach pomocy społecznej.
Zadania określone statutem składają się na ramowy program ŚDS, który tworzą:

  • terapia zajęciowa w postaci wprowadzania zasad realizacji produktywności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez prace praktyczną z wykorzystaniem ich zdolności,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • psychoedukacja uczestników i ich rodzin,
  • psychoterapia.

Podstawowa działalność nacelowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem, na pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób chorych psychicznie z różnymi osobami z najbliższymi osobami z najbliższego otoczenia. W związku z aktualną sytuacja gospodarczą i niemożnością realizowania zadań w zakresie przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia niezwykle ważnym elementem w działalności Środowiskowego Domu na rzecz tych osób, jest wykorzystanie elementu produktywności uczestników ŚDS w zakresie realizacji poszczególnych programów, które są tworzone i umieszczane w harmonogramach miesięcznych zadań terapeutów i rehabilitanta. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się