2015-05-06

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH, W TYM ZGODNOŚĆ REALIZOWANYCH ZADAŃ ZE STATUTEM I ICH KOMPLETNOŚĆ

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania określone statutem jako zadania zlecone gminie przez administracje rządową zgodnie z art. 9. ust. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego / Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami / w ramach pomocy społecznej.
Zadania określone statutem składają się na ramowy program ŚDS, który tworzą:

  • terapia zajęciowa w postaci wprowadzania zasad realizacji produktywności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez prace praktyczną z wykorzystaniem ich zdolności,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • psychoedukacja uczestników i ich rodzin,
  • psychoterapia.

Podstawowa działalność nacelowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem, na pomoc w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób chorych psychicznie z różnymi osobami z najbliższymi osobami z najbliższego otoczenia. W związku z aktualną sytuacja gospodarczą i niemożnością realizowania zadań w zakresie przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia zatrudnienia niezwykle ważnym elementem w działalności Środowiskowego Domu na rzecz tych osób, jest wykorzystanie elementu produktywności uczestników ŚDS w zakresie realizacji poszczególnych programów, które są tworzone i umieszczane w harmonogramach miesięcznych zadań terapeutów i rehabilitanta.